Klagomålsrutin

Skriftliga rutiner för hantering av klagomål

Enligt skollagen (2010:800) 4 kap 8 § ska skolan ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinen ska lämnas på lämpligt sätt. Vidare ska huvudmannen, enligt skollagen 4 kap 7 §, vidta nödvändiga åtgärder om utredningen visar att det finns brister i verksamheten. Denna rutin ska säkerställa att Rävemåla Friskola håller en god kvalité genom att brister uppmärksammas och åtgärdas. Den ska även säkerställa att vårdnadshavare och elever vet vart de kan vända sig samt att de får ett gott bemötande.

Rävemåla Friskola strävar efter att ha en god dialog med elever och vårdnadshavare.

Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller om det finns något som du är missnöjd med när det gäller utbildningen, ser vi främst att du kontaktar den person som ditt klagomål berör. Om ni inte lyckas med att lösa problemet kan du vända dig till styrelsen för Rävemåla Friskola och lämna in ett skriftligt klagomål.

Skolans styrelse kommer att ta hand om ditt klagomål och utreda detta. Du ska få en återkoppling senast 7 dagar från att det skriftliga klagomålet har inkommit.

Tillvägagångssätt vid klagomål:

  • Prata först med personalen som klagomålet berör.
  • Om du inte är nöjd, kan du kontakta skolans styrelse angående problem.
  • Du skickar ditt skriftliga klagomål per post.
  • Det skriftliga klagomålet behandlas och dokumenteras.
  • Ditt klagomål utreds av skolans styrelse.
  • Du får inom 7 dagar från att det skriftliga klagomålet kommit in en bekräftelse på att ditt klagomål har inkommit och att det tagits om hand.
  • När ditt klagomålsärende avslutats får du ett skriftligt svar.